Statuten WSV Helius

Statuten van Watersportvereniging Helius
Vastgesteld op de Algemene Vergadering dd. 26 maart 1998
In werking getreden door notariële acte dd. 3 december 1998

Inhoudsopgave:
Artikel 1 Naam en zetel
Artikel 2 Doel
Artikel 3 Leden
Artikel 4 Ledenregister
Artikel 5 Toelating
Artikel 6 Einde van het lidmaatschap
Artikel 7 Voortzetting lidmaatschap door een andere persoon
Artikel 8 Jaarlijkse bijdragen
Artikel 9 Rechten van jeugdleden, ereleden en donateurs
Artikel 10 Bestuur
Artikel 11 Kandidaatstelling/Verkiezingsprocedures
Artikel 12 Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 13 Schorsing en ontslag van bestuursleden
Artikel 14 Bijeenroeping bestuursvergaderingen
Artikel 15 Toegang en stemrecht bestuursvergaderingen
Artikel 16 Voorzitterschap en notulen van bestuursvergaderingen
Artikel 17 Besluitvorming bestuursvergaderingen
Artikel 18 Bestuurstaak, vertegenwoordiging
Artikel 19 JaarverslagRekening en verantwoording
Artikel 20 Algemene Vergaderingen
Artikel 21 Bijeenroeping Algemene Vergaderingen
Artikel 22 Toegang en stemrecht Algemene Vergaderingen
Artikel 23 Voorzitterschap en notulen van Algemene Vergaderingen
Artikel 24 Besluitvorming van de Algemene Vergadering
Artikel 25 Statutenwijziging
Artikel 26 Ontbinding
Artikel 27 Reglementen
Artikel 28 Slotbepaling

Artikel 1 Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: “Watersportvereniging Helius” en heeft haar zetel te
Hellevoetsluis.
Zij is opgericht op vijf mei negentienhonderd zes en zeventig en aangegaan voor
onbepaalde tijd.

Artikel 2 Doel
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de watersport voor haar leden.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. overeenkomsten aan te gaan, welke in het bijzonder haar leden bij het beoefenen van de watersport ten goede komen;
b. het stichten en in stand houden van faciliteiten ten behoeve van de leden;
c. het organiseren van wedstrijden, tochten en andere evenementen;
d. het steunen van en het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde doel nastreven;
e. andere wettige middelen welke het doel bevorderen.

Artikel 3 Leden
1. De vereniging kent:
a. Leden in de zin der wet:
natuurlijke personen die de meerderjarige leeftijd hebben en overeenkomstig artikel. 5 tot de vereniging zijn toegelaten.
In het Huishoudelijk Reglement kunnen de leden in categorieën worden onderverdeeld.
b. Jeugdleden:
natuurlijke personen die de meerderjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en door het bestuur als jeugdlid tot de vereniging zijn toegelaten op de wijze zoals in artikel 5 is vastgelegd voor leden. Zij zijn geen leden in de zin der wet.
c. Ereleden:
natuurlijke personen die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of de watersport in het algemeen. Een erelid behoeft niet tevens lid als genoemd onder (a) te zijn.
d. Donateurs:
natuurlijke dan wel rechtspersonen die niet behoren tot de onder ad a of b genoemden, doch zich hebben verbonden tot een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
2. Jeugdleden, ereleden, en donateurs genoemd in lid 1.b, 1.c en 1.d kunnen geen
verdere rechten ontlenen dan genoemd in deze Statuten en het  Huishoudelijk Reglement.
3. In het Huishoudelijk Reglement kan worden vastgelegd dat zij die gevestigd zijn
in een daarbij omschreven omgeving van Hellevoetsluis voorrang hebbes voor het
verkrijgen van lidmaatschap.

Artikel 4 Ledenregister
Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden,
jeugdleden, ereleden en donateurs zijn opgenomen.

Artikel 5 Toelating
1. Aanmelding voor het lidmaatschap gebeurt schriftelijk op een wijze, zoals uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, jeugdleden en donateurs.
3. Bij niet-toelating kan de aanmelder binnen vier weken schriftelijk via het bestuur in beroep gaan bij de Algemene Vergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten.
4. Bij haar beslissing omtrent toelating kan het bestuur zich laten bijstaan door een
commissie als bedoeld in artikel 18, lid 3.

Artikel 6 Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortdurend.
d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Haven Reglement of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Het eerste lid is eveneens van toepassing op jeugdleden en donateurs.
3. Opzegging namens de vereniging alsmede ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij
de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard, te
zijnen opzichte uit te sluiten.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene
vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst met
dien verstande dat, indien het lid een vaste ligplaats door de vereniging is
toegewezen, hij/zij hangende het beroep van deze ligplaats gebruik mag
blijven maken, tenzij hierdoor andere leden of eigendommen van de
vereniging of haar leden aan buitengewone overlast of gevaar worden
blootgesteld.

Artikel 7 Voortzetting lidmaatschap door een andere persoon
1. Indien het lidmaatschap eindigt door overlijden van een lid, heeft de partner waarmee dit lid duurzaam samen leefde, of één van de meerderjarige kinderen, het recht door aanmelding binnen drie maanden bij het bestuur in de rechten en plichten te treden van het overleden lid.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ook andere personen in de rechten en plichten van het overleden lid te laten treden.

Artikel 8 Jaarlijkse bijdragen
1. De leden, jeugdleden en donateurs zijn gehouden tot betalen van jaarlijkse bijdragen zoals geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Deze bijdragen worden door de  Agemene Vergadering vastgesteld.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdragen te verlenen.

Artikel 9 Rechten van jeugdleden, ereleden en donateurs
Behalve de overige rechten die aan jeugdleden, ereleden of donateurs bij of
krachtens deze statuten worden toegekend, hebben jeugdleden het recht deel te
nemen aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden, tochten en andere
evenementen.

Artikel 10 Bestuur
1. De vereniging kent een bestuur in de zin van de wet. Het bestuur is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
2. Alle leden hebben passief kiesrecht voor het bestuur.
3. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden van de vereniging. Het aantal bestuursleden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering.
4. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.
5. Het bestuur wijst de secretaris, de penningmeester en de commissarissen uit zijn midden aan.
6. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester dienen hun domicilie te hebben in de omgeving van Hellevoetsluis zoals vastgelegd in het Huishoudelijk reglement.
7. Het bestuur kan uit zijn midden plaatsvervangers aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie vervullen.
Artikel 11 Kandidaatstelling/Verkiezingsprocedures
1. Het bestuur maakt een voordracht voor te benoemen bestuursleden. De voordracht wordt bij de oproeping voor de Algemene Vergadering medegedeeld.
2. Voordrachten door de leden moeten door tenminste vijf leden uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de Algemene Vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Bestuursleden worden door de Algemene Vergadering gekozen.
4. De verkiezingsprocedure kan in het Huishoudelijk Reglement nader worden
uitgewerkt

Artikel 12 Einde bestuurslidmaatschap
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.
De aftredende is maximaal achtereenvolgens twee maal herkiesbaar voor een periode van drie jaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
2. Indien voor een bestuursfunctie geen kandidaat beschikbaar is, kan het aftredende bestuurslid wiens vacature niet opnieuw vervuld kan worden, deze functie blijven waarnemen mits hiermee door de betreffende Algemene Vergadering akkoord is gegaan.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a) het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b) vrijwillig aftreden;
c) ontslag door de Algemene Vergadering.

Artikel 13 Schorsing en ontslag van bestuursleden
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 14 Bijeenroeping bestuursvergaderingen
1. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter.
2. Indien een ander bestuurslid, onder opgave van redenen, de voorzitter verzoekt een bestuursvergadering bijeen te roepen, is de voorzitter verplicht binnen acht dagen, hieraan gevolg te geven.

Artikel 15 Toegang en stemrecht bestuursvergaderingen
1. Toegang tot bestuursvergaderingen hebbende bestuursleden, tenzij geschorst.
2. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

Artikel 16 Voorzitterschap en notulen van bestuursvergaderingen
1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
Vergaderingen waarbij de voorzitter niet aanwezig is, worden geleid door een daartoe door de wel aanwezige bestuursleden aangewezen bestuurslid.
2. Van het besprokene in elke bestuursvergadering worden notulen opgenomen.
Deze worden op de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld en door de
voorzitter en een ander bestuurslid dat op die vergadering aanwezig was, ondertekend.

Artikel 17 Besluitvorming bestuursvergaderingen
1. Op vergaderingen waar niet alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen slechts besluiten worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld.
2. Uitsluitend ter vergadering aanwezige bestuursleden kunnen deelnemen aan een stemming. Alle stemmingen geschieden mondeling.
3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit – voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel – is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming
4. Alle besluiten van de bestuursvergaderingen worden genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 18 Bestuurstaak, vertegenwoordiging
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met besturen
van de vereniging.
2. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het zijn bevoegdheden.
Het bestuur bevordert dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien met in acht name van het volgende:
a) Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, is het verplicht om voor de eerstvolgende Algemene Vergadering de voorziening in de open plaats of de open plaatsen te agenderen.
b) Indien het aantal bestuursleden beneden de vier is gedaald, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door personen of commissies.
De benoeming en taken van deze personen of commissies worden geregeld in het
Huishoudelijk Reglement.
4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van de goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft, onverminderd het in het zesde lid bepaalde, goedkeuring van
de Algemene Vergadering voor besluiten tot het aangaan van
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde op jaarbasis van meer dan twintig procent van het jaarbudget, zoals vastgesteld op de Algemene Vergadering.
6. Het bestuur behoeft goedkeuring van de Algemene Vergadering voor:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen, met uitzondering van ligplaatsen voor jachten in een door de vereniging geëxploiteerde haven;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging
in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende
bestuursleden onder wie de voorzitter of de secretaris of de penningmeester.

Artikel 19 Jaarverslag-Rekening en verantwoording
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december
daaropvolgend.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van
alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. De begroting voor het verenigingsjaar wordt door het bestuur voor het begin
van dat jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
4. Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn
jaarverslag over de gang van zaken en het gevoerde beleid, een balans en een staat
van baten en lasten met toelichting uit.
Na afloop van de termijn kan ieder stemgerechtigd lid bij niet nakoming deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
De balans en de staat van baten en lasten met toelichting, ondertekend door
de bestuursleden, worden aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Ontbreekt de handtekening van een of meer bestuursleden, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt op de voor de handtekening bestemde plaats.
5. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Deze kascommissie onderzoekt de stukken genoemd in het vierde lid van dit artikel en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
6. Vereist dit onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te verstrekken.
7. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door gelijktijdige benoeming van een andere kascommissie.
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 4 van dit
artikel, tenminste tien jaren lang te bewaren.

Artikel 20 Algemene Vergadering
1 . Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks worden er tenminste twee Algemene Vergaderingen gehouden, te weten
een voorjaarsvergadering (te houden tussen een februari en een juni), en een najaarsvergadering (te houden tussen een september en een december).
Data van voor- en najaarsvergadering worden in de voorgaande vergadering
vastgesteld.
3. In de voorjaarsvergadering komen onder meer aan de orde:
a. vaststelling notulen van de vorige Algemene Vergadering;
b. het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten bedoeld in artikel 19 met het verslag van de aldaar bedoelde kascommissie;
c. benoeming van de kascommissie;
d. decharge voor het gevoerde beleid;
e. bestuursverkiezing;
f. voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de  oproeping voor de vergadering.
4. In de najaarsvergadering komen onder meer aan de orde:
a. vaststelling notulen van de vorige vergadering;
b. begroting voor het komende verenigingsjaar;
c. voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Artikel 21 Bijeenroeping Algemene Vergadering
1 . De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De oproeping dient tenminste twee weken  voor de vergadering te worden verzonden.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 26 en 27.
3. In het geval van calamiteiten is het bestuur bevoegd om binnen een week na de schriftelijke oproeping daartoe een extra Algemene Vergadering te doen houden. In deze oproeping dient het specifieke agendapunt, voorzien van een behoorlijke toelichting, te worden vermeld.
4. Andere Algemene Vergaderingen dan die genoemd in artikel. 20 lid 2 worden
gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
5. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent van het aantal leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indienen van het verzoek.

Artikel 22 Toegang en stemrecht Algemene Vergadering
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de leden, jeugdleden, ereleden en
donateurs.
Een geschorst lid heeft slechts toegang tot dat deel van de vergadering waarin het
besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren.
2. Jeugdleden, ereleden en donateurs hebben op de Algemene Vergadering het recht
het woord te voeren, doch hebben geen stemrecht.
3. Alle leden hebben het recht om personen op de Algemene Vergaderingen te  introduceren, tenzij de Algemene Vergadering besluit dat de vergadering alleen toegankelijk is voor leden, jeugdleden en ereleden. Introducées kunnen aan
hun aanwezigheid op een vergadering geen rechten ontlenen.
Het bestuur is gerechtigd, onder opgave van redenen, introducées de toegang
tot de Algemene Vergadering te weigeren.
4. Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft een stem.
5. Een lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander lid. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen.
6. Ieder lid heeft het recht amendementen op geagendeerde voorstellen in te dienen.
7. Partners van leden hebben bij volmacht recht van stemmen en recht aan de
discussie deel te nemen.

Artikel 23 Voorzitterschap en notulen van Algemene Vergaderingen
1 . De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
Ontbreekt de voorzitter, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur
aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het besprokene in elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt, die door de eerstvolgende Algemene Vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en een ander bestuurslid, dat op die vergadering aanwezig was, worden ondertekend.

Artikel 24 Besluitvorming van de Algemene Vergadering
1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zit
uitgebracht.
5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming
gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 25 Statutenwijziging
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, bij de secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, vier weken voor de vergadering aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig is. Is niet de helft van de leden aanwezig, dan wordt na verloop van twee weken, doch binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt en verleden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 26 Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene  Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. Indien de Algemene Vergadering tot ontbinding besluit, benoemt zij tegelijkertijd een commissie die de vereniging liquideert.
3. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de Algemene  Vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming mei het doel van de vereniging, tenzij de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander niet inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

Artikel 27 Reglementen
1. De Algemene Vergadering stelt een Huishoudelijk Reglement en een  Havenreglement vast en kan eventuele speciale reglementen vaststellen, waarin worden geregeld de onderwerpen welke volgens de statuten of naar het oordeel van de Algemene Vergadering regeling behoeven.
2. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. In de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde reglementen kunnen geen
veranderingen worden aangebracht anders dan door een besluit van de Algemene
Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen
zullen worden voorgesteld.

Artikel 28 Slotbepaling
Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de statuten en reglementen van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond van toepassing.

Geregistreerd Partnerschap:
Waar in deze akte ten aanzien van comparanten is vermeld “ongehuwd” is
daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschap.