AANMELDINGSFORMULIER WINTERBERGING HELIUS 2022-2023  

Winterstalling is mogelijk voor schepen tot ca. 11 ton en een lengte van maximaal 40 ft.

Formulier dienen via de web-site voor 1 Oktober 2022 ingevuld te zijn.


Bij inleveren van het formulier wordt de datum van ontvangst en het volgnummer genoteerd.
Deze zijn bepalend of uw schip op de wal kan bij een beperkte beschikbaarheid van bokken. Hierbij geldt de volgorde: (1) leden en kandidaat-leden met vaste ligplaats; (2) leden zonder ligplaats bij Helius; (3) kandidaat-leden zonder ligplaats bij Helius.


Personalia


Gegevens schip


Diensten


Opslag mast:

 • Met staande mast (max. 3,5m breedte schip) / horizontaal op het schip.
 • Voor het clubhuis op het grasveld voorzien van een NAAMSTIKKER.
 • De mast moet voor 20 April 2023 verwijderd zijn van het opslagterrein. 

Datums

 • UIT : zaterdag 29 Oktober 2022
 • IN: vrijdag 24 maart 2023

N.B. :  per schip beschikbaar 3 hogedrukreinigers. Afspuiten maximaal 15 minuten !!!!!!!!!!!!

TARIEVEN

Stageld en milieuheffing per strekkende meter (N.B. ook bij eigen trailer!)€ 22,66
Bok huur€ 161,-
Gebruik hogedrukspuit€ 7,20
Kranen (uit en in het water)€ 196,-
Extra handelingen (bijv. masten, assistentie bij de- en monteren) (per 15 min)€ 39,-

Bij het invullen en opsturen van dit formulier verklaart de eigenaar van het bovenvermelde vaartuig dat:

 • Voor bovengenoemd schip verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.
 • De voorwaarde gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
Beveiligingscode Beveiligingscode

VOORWAARDEN WINTERBERGING SEIZOEN 2022-2023

Algemeen                                                                  

De winterberging bij WSV Helius is alleen bestemd voor leden en kandidaat-leden. Leden met een vaste ligplaats bij WSV Helius hebben voorrang bij inschrijving. Indien er nog plaatsen vrij zijn, worden deze op volgorde van inschrijving toegewezen aan leden en kandidaatleden zonder vaste ligplaats bij WSV Helius.

Aanmelding hiervoor is alleen digitaal en formulieren die niet volledig zijn ingevuld worden niet geaccepteerd.)

De firma Peinemann heeft opdracht geen schepen te kranen die niet d.m.v. het “Aanmeldingsformulier Winterberging” zijn aangemeld. Aanwijzingen van de Coördinator dienen strikt te worden opgevolgd, ook het eventueel stilleggen van werkzaamheden. Bij gebruik van de winterberging is de eigenaar volledig aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de vereniging, de leden en/of derden en eveneens voor milieuovertredingen die door hem of door zijn vertegenwoordiger zijn veroorzaakt c.q. begaan bij het verrichten van werkzaamheden. De WSV Helius is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan als gevolg van de kraanwerkzaamheden of het gebruik van verenigingsfaciliteiten en kent geen aansprakelijkheid jegens de firma Peinemann. Zorg zelf voor hulp bij het verhalen en kranen van uw schip. U bent verplicht geruime tijd voor en na het kranen van uw schip aanwezig te zijn om zonodig andere leden te helpen. Alleen na aanwijzing van Peinemann personeel mag men zich binnen de draaicirkel van de in bedrijf zijnde kraan bevinden.

Coördinatie kraandagen/winterberging

De coördinator bespreekt met het kraanbedrijf aan de hand v.d. aanmeldingslijst, de volgorde UIT, 4 of 6 poten bok en de geplande tijden.

Alle afspraken betreffende de winterberging dienen met hem te worden gemaakt. U dient zich te houden aan de door u opgegeven datum en de door opgestelde dagplanning. Indien u daarvan wilt afwijken, moet u dit minimaal 72 uur van tevoren aan hem bekend maken en bespreken of dit mogelijk is en welke kosten hieraan verbonden zijn. Indien u niet tijdig aanwezig bent wordt uw schip niet of pas na het laatst ingeplande schip aan het einde van de dag gekraand.  Hiervoor zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

Verwijderen en plaatsen van de mast

Om op de kraandagen het kranen voor alle leden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zal de volgorde voor het verwijderen/plaatsen van de mast door Peinemann bepaald worden. Indien u besluit in eigen beheer de mast te verwijderen met gebruik van de kolomkraan, dan dient dit NIET plaats te vinden op de kraandagen zelf.

Afspuiten van het schip

Afspuiten dient (bij voorkeur) zelf en op aanwijzing van de coördinator uitgevoerd te worden en alleen op of nabij de loswal. Om het kranen niet op te houden dient dit kort en snel te gebeuren. Max.15 min. per boot. 3 hogedrukreinigers per boot beschikbaar.

Berging van de mast

Leden die hun mast niet op hun schip laten staan of leggen, kunnen deze op aanwijzing van de coördinator  op schragen op het grasveld voor het clubhuis neerleggen en voorzien worden van een label met bootnaam. In verband met de beperkte ruimte moeten zalingen en verstagingen los worden genomen en tegen de mast gebonden of verticaal worden gepositioneerd. Masten moeten uiterlijk voor 20 April 2023 van het gras voor het clubgebouw verwijderd zijn.

Werkzaamheden tijdens de winterberging

Voorwerkzaamheden aan uw schip tijdens de winterberging gelden de volgende regels :

 • tijdens winterberging mogen er geen gasflessen aan boord zijn
 • werkzaamheden dienen zonder overlast voor anderen te worden uitgevoerd
 • droogschuren is alleen toegestaan met stofafzuiging
 • bij schrapen, schuren en schilderen moet er een dekzeil onder het schip liggen om vervuiling  van de parkeerplaats en het milieu te voorkomen
 • schrapen en schuren niet toegestaan bij een windkracht > 4 Beaufort.  Altijd een afdekzeil rond boot ophangen tegen de wind
 • dagelijks moet na beëindiging van de werkzaamheden het afval en vuil verzameld en in de vuilcontainers gedeponeerd te worden en i.v.m. brandgevaar de stekkers uit de stopcontacten verwijderen
 • gritstralen, het gebruik van een slijptol en het gebruik van elektriciteit voor verwarmingsdoeleinden is verboden
 • ladders na de werkzaamheden verwijderen en met een slot aan de bok vastleggen

Maatregelen ter voorkoming van stormschade

Om stormschade te voorkomen heeft het de voorkeur de schepen zonder mast op de bokken te plaatsen. Met mast, dan volgende maatregelen nemen om bewegen van het schip op de bok te voorkomen:

 • mast tuien aan de zuidwest- en noordwest kant d.m.v. gebruik eigen vallen
 • schip zekeren vanaf de voetlijst of kikkers aan de eigen of naast gelegen bok
 • kiel borgen d.m.v. keggen of ander stophout
 • kiel borgen d.m.v. 2 spanbanden aan de steunen van de eigen bok.

U dient zelf voor de benodigde middelen zorg te dragen !

Kosten annuleren winterberging

Indien men na 15 oktober annuleert, zullen de kosten voor huur bok en het tarief stageld wal, aan u worden doorbelast.

Parkeren

Op de officiële kraandagen geldt een parkeerverbod op beide parkeerterreinen en mag slechts ruim naast de gele strepen op de toegangsweg naar het terrein geparkeerd worden (op de grasstrook)  en moet de inrit naar het Noord en Zuid terrein ruim  vrijgehouden worden. Zorg voor voldoende doorgang en ruimte voor het manoeuvreren van de kraan het terrein op/af.

De weg dient  zodanig vrijgehouden te worden dat doorgang voor hulpdiensten e.d. altijd mogelijk blijft.