HUISHOUDELIJK REGLEMENT Watersportvereniging “Helius”

Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld ingevolge artikel 27 van de statuten van Watersportvereniging “Helius” en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 22 november 2021.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Leden

Artikel 2 Aanmelding Lidmaatschap

Artikel 3 Toelating als kandidaat voor het lidmaatschap

Artikel 4 Collectief leden

Artikel 5 Partnerleden en Jeugdleden

Artikel 6 Jaarlijkse bijdragen

Artikel 7 Verkiezing bestuursleden

Artikel 8 Taakverdeling bestuur en Financiële bevoegdheden

Artikel 9 Zelfwerkzaamheid

Artikel 10 Ligplaatsen en walplaatsen

Artikel 11 Commissies

Artikel 12 Vertrouwenspersonen en reglement ongewenste omgangsvormen

Artikel 13 Ledengegevens

Artikel 14 Slotbepaling

 

Artikel 1 Leden

 1. De vereniging kent leden zoals omschreven in art. 3 lid 1 onder a, b, c en e van de statuten en die zijn toegelaten volgens art. 5 van diezelfde statuten.
  Het lidmaatschap is onderverdeeld in de volgende categorieën:
  1. Leden: natuurlijke, meerderjarige personen die als lid tot de vereniging zijn toegelaten.
  2. Partnerleden: natuurlijke, meerderjarige personen die levenspartner zijn van het lid en die zijn toegelaten tot de vereniging. Zij zijn geen leden in de zin der wet.
  3. Jeugdleden: natuurlijke personen tot de leeftijd van 21 jaar en die als jeugdlid zijn toegelaten tot de vereniging. Zij zijn geen leden in de zin der wet.
  4. Ereleden: natuurlijke personen die in overeenstemming met de statuten wegens hun bijzondere verdiensten door de algemene vergadering tot erelid zijn benoemd.
 2. Naast leden kent de vereniging donateurszoals omschreven in art. 3 lid 1 onder e van de statuten.

Artikel 2 Aanmelding Lidmaatschap

Aanmelding voor het lidmaatschap zoals bedoeld in art. 5 lid 1 van de statuten dient schrifte­lijk te gebeuren, gericht aan het bestuur. De aanmelding dient vergezeld te gaan van de door het bestuur gevraagde persoonlijke gegevens en, indien van toepassing, van scheeps­gegevens. Jeugdleden dienen bij hun aanmelding schriftelijk toestemming van hun ouders of voogd te overleggen.

Het bestuur houdt een register bij van personen die zich hebben aangemeld voor het lidmaatschap.

Artikel 3 Toelating als kandidaat voor het lidmaatschap

 1. Het bestuur stelt een leidraad vast voor de te volgen procedure om toegelaten te worden als kandidaat voor het lidmaatschap en benoemt een commissie van minimaal 3 leden om haar bij deze toelatingsprocedure te ondersteunen (Ballotagecommissie) overeenkomstig art.18 lid 3 van de statuten. De commissie overlegt met de aangemelde persoon over diens beweegredenen voor het verkrijgen van het lidmaatschap en brengt hierover verslag uit aan het bestuur.
 2. Het bestuur beslist minimaal 2x per jaar over de toelating als kandidaat voor het lidmaatschap.
  Het besluit wordt gepubliceerd met vermelding van naam van de toegelaten kandidaat en de naam en type van diens schip.
 3. Iemand die als kandidaat voor het lidmaatschap is toegelaten wordt kandidaat-lid genoemd. Een kandidaat-lid kan deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en heeft toegang tot de algemene vergadering. Voor een kandidaat-lid gelden dezelfde verplichtingen als voor de leden van de vereniging. Dit geldt ook voor financiële bijdragen en zelfwerkzaamheid.
  Een kandidaat-lid is echter geen lid in de zin van art. 3 van de statuten en heeft geen stemrecht.
 4. Een jaar nadat iemand als kandidaat voor het lidmaatschap is toegelaten beslist het bestuur over toelating van de kandidaat als lid van de vereniging. Het bestuur is bevoegd, indien zij daar aanleiding toe ziet, de kandidaat-termijn met ten hoogste 1 jaar te verlengen.
  Het bestuursbesluit over het al dan niet toelaten als lid, als bedoeld in art. 5 lid 2 van de statuten, wordt de betreffende kandidaat schriftelijk meegedeeld.
 5. Met het besluit een kandidaat niet toe te laten tot het lidmaatschap wordt ook de termijn beëindigd dat betrokkene kandidaat voor het lidmaatschap is. Een eventueel ter beschikking gestelde ligplaats of walplaats zal worden teruggevorderd.
 6. Bij de aanmelding van een nieuw potentieel lid is art. 3 lid 1 t/m 5 onverkort van toepassing voor de partnerleden.
 7. Voor jeugdleden is de toelatingsprocedure als beschreven in lid 1 t/m 5 van dit artikel niet van toepassing. Het bestuur beslist na aanmelding volgens art. 2 van dit reglement over toelating als jeugdlid.

Artikel 4 Collectief leden

Het bestuur kan een overeenkomst aangaan met een andere bij het Watersportverbond aangesloten vereniging voor het ondersteunen van watersportactiviteiten als genoemd in art. 2 van de statuten.

Indien hierbij sprake is van het ter beschikking stellen van walplaatsen dient het bestuur van de betreffende vereniging voor elke walplaats 1 van hun leden schriftelijk voor te dragen als lid van watersportvereniging ”Helius”. Het bestuur kan de als zodanig voorgedragen persoon toelaten als kandidaat voor het lidmaatschap zonder dat ballotage plaatsvindt als genoemd in art. 3 lid 1 van dit reglement. Voor verder verkrijgen van het lidmaatschap en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien zijn de statuten en reglementen van toepassing.

Artikel 5 Partnerleden en Jeugdleden

 1. Partnerleden hebben, met in achtneming van art. 22 lid 7 van de Statuten toegang tot de algemene ledenvergadering. Ze hebben het recht deel te nemen aan alle evenementen voor de leden.
  Partnerleden kunnen geen aanspraak maken op een walplaats of ligplaats.
 2. Jeugdleden hebben, overeenkomstig art. 22 lid 2 van de statuten, toegang tot de algemene ledenvergadering. Ze hebben het recht het woord te voeren doch hebben geen stemrecht.
  Ze hebben het recht deel te nemen aan evenementen voor leden voor zover het bestuur geen beperkingen stelt aan de leeftijd voor deelnemers. Jeugdleden kunnen aanspraak maken op een walplaats, doch niet op een ligplaats in het water.

Artikel 6 Jaarlijkse bijdragen

 1. Onder jaarlijkse bijdragen genoemd in art. 9 van de statuten worden begrepen contributies, liggelden en walplaatsgelden, alsmede hieraan gerelateerde belastingen en vastrecht­vergoedingen.
 2. De jaarlijkse bijdragen worden, overeenkomstig art. 9 lid 1 van de statuten, jaarlijks door de ledenvergadering in het najaar vastgesteld en zijn verschuldigd per ingang van het verenigingsjaar (zie statuten art. 19 lid 1).
 3. Contributies voor leden zijn in categorieën verdeeld met verschillende bijdragen. Kandidaat-leden zijn een verenigingsbijdrage verschuldigd die gelijk is aan de contributie voor leden.
 4. Leden en kandidaat-leden die zijn toegelaten per 1 Juli of daarna, zijn voor dat jaar 50% van de vastgestelde contributies verschuldigd.
 5. Leden die na schriftelijke toestemming van het bestuur het lidmaatschap beëindigen voor 1 april is over dit kwartaal pro rata contributie verschuldigd (zie art. 6 lid 4 van de statuten).
 6. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
 7. De berekening van liggelden en walplaatsgelden is geregeld in het Havenreglement.
 8. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bijdrage te verlenen.

Artikel 7 Verkiezing bestuursleden

 1. Met inachtneming van art.11 van de statuten doet het bestuur een voordracht voor te benoemen bestuursleden, welke voordracht moet worden bekendgemaakt gelijk met het bijeenroepen van de algemene vergadering als bedoeld in art. 21 van de statuten.
  Leden kunnen een voordracht welke voldoet aan art. 11 lid 2 van de statuten indienen bij het bestuur tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering.
 2. Verwijzend naar art. 10 van de statuten dient de voorzitter zijn/haar domicilie te hebben in de regio Voorne-Putten, Rozenburg en Goeree.
 3. Indien voor een vacature niet meer dan 1 voordracht is gedaan, kan benoeming bij acclamatie plaatsvinden overeenkomstig art. 24 lid 6 van de statuten. Indien een in de vergadering aanwezige stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt, vindt schriftelijke dan wel electronische- of hybride stemming plaats.
 4. Bij schriftelijke bestuursverkiezingen stelt het bestuur een stembureau aan. Dit stembureau, bestaande uit 3 in de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden, heeft tot taak het tellen van de uitgebrachte geldige stemmen en het bekend maken van de uitslag aan de algemene vergadering.

Artikel 8 Taakverdeling bestuur en Financiële bevoegdheden

 1. De voorzitter leidt de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen.
 2. De penningmeester is belast met het financiële beheer van de vereniging.
  De penningmeester zorgt voor een geregelde boekhouding, int de vereniging toekomende gelden en brengt deze onder bij een bankinstelling ten name van de vereniging.
 3. Over het beschikken van de banksaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende tot een bedrag van maximaal tienduizend euro (€ 10.000,-).
  Voor aankopen en betalingsopdrachten boven tienduizend euro (€ 10.000,-) is een tweede handtekening vereist van de voorzitter of de secretaris.
 4. Bij aanbestedingen boven vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,-) worden minimaal 3 offertes bij verschillende leveranciers aangevraagd. De offertes worden in het bestuur besproken en de besluitvorming over de keuzen wordt vastgelegd in de notulen. Bij de definitieve opdracht aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdracht bevestiging.
 5. De bestuursleden en de leden van de kascommissie zijn, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, gerechtigd inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas van de vereniging.
 6. De penningmeester brengt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn financiële verslag met een balans en een staat van baten en lasten met toelichting uit.
 7. Met inachtneming van art.18 van de statuten worden de overige taken en bevoegdheden van de bestuursleden in onderling overleg door het bestuur geregeld.
 8. De bestuursleden onderschrijven en werken conform het bestuursreglement.

Artikel 9 Zelfwerkzaamheid

 1. Alle leden en kandidaat-leden met een ligplaats of een walplaats bij de vereniging, zijn verplicht een dag zelfwerkzaamheid te verrichten tot en met het jaar waarin ze 67 worden. Hiervoor wordt een waarborg vastgesteld door de algemene ledenvergadering, te betalen met de jaarlijkse bijdragen. Desgewenst kan met de waarborg de zelfwerkzaamheid worden voldaan.
 2. Bestuursleden zijn gedurende hun zittingsperiode vrijgesteld van zelfwerkzaamheid, evenals commissieleden die door het bestuur daarvoor zijn aangemerkt.
 3. Ereleden, jeugdleden en partnerleden zijn vrijgesteld van zelfwerkzaamheid.

Artikel 10 Ligplaatsen en walplaatsen

Ligplaatsen en/of walplaatsen kunnen alleen toegekend worden aan leden, jeugdleden en ereleden.
Aan kandidaat-leden kan een ligplaats of een walplaats alleen tijdelijk worden toegekend.
De toekenning van ligplaatsen of walplaatsen, evenals het opstellen van wachtlijsten en de entreegelden is geregeld in het Havenreglement.

Artikel 11 Commissies

 1. De vereniging kent een aantal commissies als bedoeld in art. 18 lid 3 van de Statuten.
  Vaste commissies zijn: Havencommissie, Technische commissie, Wedstrijdcommissie, Evenementencommissie, Jeugdcommissie, Mediacommissie en Ballotagecommissie.
  Daarnaast kan het bestuur een “ad-hoc” commissie instellen met een bepaalde taak.
 2. De voorzitters van de commissies worden door het bestuur benoemd. De werkzaamheden van een commissie worden door het bestuur in overleg met de commissievoorzitter bepaald. De commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
 3. De voorzitter van een commissie zorgt voor het aantrekken van voldoende personen voor het realiseren van de werkzaamheden van de commissie.
 4. Het bestuur kan een lid van een commissie vrijstellen van zelfwerkzaamheid indien naar oordeel van het bestuur de werkzaamheden van het lid in de commissie dit rechtvaardigt.
 5. De commissie handelt binnen het budget dat op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. De voorzitter van een commissie maakt aan het eind van het jaar een jaarverslag over de activiteiten van de commissie met financiële verantwoording voor zover de commissie zelf geldmiddelen beheert.
 6. De kascommissie als bedoeld in art. 19 lid 5 van de Statuten behoort niet tot de commissies als bedoeld in dit artikel.

Artikel 12 Vertrouwenspersonen en reglement ongewenste omgangsvormen

Binnen de vereniging zijn 2 vertrouwenspersonen aangesteld en is een reglement ongewenste omgangsvormen van kracht. De namen en contactgegevens van deze personen zijn vermeld op de website van onze vereniging en in het ledenmagazine “Aan boord bij Helius“.

Artikel 13 Ledengegevens

Het bestuur houdt een ledenregister bij met gegevens van de leden en hun schepen.
In verband met het bijhouden van het ledenregister zijn de leden verplicht bij adreswijziging, en bij aankoop of verkoop van een schip dat bij de vereniging ligplaats heeft of zal hebben, binnen 1 week hiervan mededeling te doen aan het secretariaat.

Artikel 14 Slotbepaling

In alle gevallen waarin de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of het Havenreglement niet voorzien beslist het bestuur.